واژه نامه اصطلاحات دستوری

Glossar

هنگام یادگیری زبان آلمانی ، بسیاری از مفاهیم زبانی ظاهر می شوند ، مانند بخشهایی از گفتار ، موارد ، حالات ، انواع و غیره. در این صفحه شما مجموعه ای از محبوب ترین آنها را خواهید یافت.

لیست اصطلاحات دستوری و تعاریف آنها

فاعل( Subjekt)

اسم؛ شخص یا چیزی که فعالیتی را انجام می دهد

 • ترجمه
 • مرد به زن هدیه داد.
 • توضیح
 • Der Mann فاعل است (شخصی که هدیه داده است).
گزاره ( Prädikat)

فعل؛ فعالیتی که در حال انجام است

 • ترجمه
 • مرد به زن هدیه می دهد.
 • توضیح
 • gibt فعل است (عملی که فاعل انجام می‌دهد).
مصدر (Infinitiv)

فعل در حالت پایه و صرف نشده آن

 • ترجمه
 • باستیان قرار است سوار دوچرخه خود شود.
 • توضیح
 • fahren مصدر است.
ضمیر (Pronomen)

جزئی از کلام که جایگزین اسم می‌شود (که معمولاً در جمله قبلی ذکر می شد).

 • ترجمه
 • برند به آنت هدیه داد. او بسیار خوشحال است.
 • توضیح
 • sie ضمیر شخصی است (جایگزین شخص قبلی می‌شود Annett)
شی (Objekt)

اسم (یا ضمیر جایگزین اسم) ؛ شخص یا چیزی که تحت تأثیر فعالیت انجام شده قرار گرفته یا آن را تجربه می‌کند. در 3 حالت دستوری می توان از آن استفاده کرد: Genitiv (Genitivobjekt), Akkusativ (Akkusativobjekt) i Dativ (Dativobjekt).

 • ترجمه
 • مرد به زن هدیه داد.
 • توضیح
 • ein Geschenk مفعول مستقیم است (شیئی که مرد به زن می دهد).
 • ترجمه
 • مرد به زن هدیه داد.
 • توضیح
 • der Frau شی indirect غیرمستقیم است (شخصی که مرد به او هدیه داده است).
 • ترجمه
 • جراح از شهرت خوبی برخوردار است.
 • توضیح
 • eines guten Rufs مفعول مفعولی است (مفعولی که عمل به آن اشاره می‌کند ؛ فعل به حالت جنسی نیاز دارد).
شی object غیر مستقیم ( Dativobjekt )

اسم (یا ضمیر جایگزین اسم) ؛ شخص یا چیزی که تحت تأثیر فعالیت انجام شده قرار گرفته یا آن را تجربه می‌کند.

 • ترجمه
 • مرد به زن هدیه داد.
 • توضیح
 • der Frau شی indirect غیرمستقیم است (شخصی که مرد به او هدیه داده است).
 • ترجمه
 • همسر توماس امروز تولد دارد. به همین دلیل او به او هدیه داد.
 • توضیح
 • ihr شی indirect غیرمستقیم است (شخصی که مرد به او هدیه می دهد). در این حالت مفعول غیر مستقیم ضمیر است.
شی object مستقیم ( Akkusativobjekt )

اسم (یا ضمیر جایگزین اسم) ؛ شخص یا چیزی که فاعل فعالیت در حال انجام است.

 • ترجمه
 • مرد به زن هدیه داد.
 • توضیح
 • ein Geschenk مفعول مستقیم است (شیئی که مرد به زن می دهد).
 • ترجمه
 • توماس برای همسرش هدیه ای خرید. او امشب آن را به او خواهد داد.
 • توضیح
 • es مفعول مستقیم است (شیئی که مرد به زن می دهد). در این حالت مفعول مستقیم ضمیر است.
مفعول در حالت اضافی (Genitivobjekt)

اسم؛ یک شخص یا یک چیز در Genitiv که موضوع فعالیت در حال انجام است.

 • ترجمه
 • جراح از شهرت خوبی برخوردار است.
 • توضیح
 • eines guten Rufs مفعول اضافی است (مفعولی که عمل به آن اشاره می‌کند ؛ فعل به حالت اضافی نیاز دارد).
فعل (Verb)

فعالیت انجام شده را توصیف می‌کند.

 • ترجمه
 • خوردن ، صحبت کردن ، نوشتن
اسم (Nomen / Substantiv)

افراد ، اشیا، ، احساسات و حواس را توصیف می‌کند.

 • ترجمه
 • یک خانه ، عشق ، پدر
صفت (Adjektiv)

جزئی از کلام که به سوال was für ein(e)? (چه نوع؟) پاسخ می دهد؛ یک اسم را توصیف می‌کند

 • ترجمه
 • یک ماشین زیبا
 • توضیح
 • schönes صفت است (خودرو را توصیف می‌کند).
قید (Adverb)

یکی از قسمتهای گفتار که فعل را توصیف می‌کند. پاسخ سوال wie? (چگونه؟)

 • ترجمه
 • قطار سریع می رود.
 • توضیح
 • schnell قید است (نحوه حرکت قطار 👉 سریع را توصیف می‌کند).
افعال گذرا (transitive Verben)

افعال گذرا آنهایی هستند که می توانند به مفعول مستقیم ( Akkusativobjekt ) اشاره کنند. آنها به سوالWen/Was? پاسخ می دهند؟ (چه کسی/چه؟) و می توان از آنها برای ساختن جمله با صدای مفعول استفاده کرد.

 • ترجمه
 • من دارم سوپ می خورم (مجهول: سوپی در حال خورده شدن توسط من است.)
 • توضیح
 • دارم میخورم چی؟ 👉 یک سوپ ؛ فعل essen به یک مفعول در حالت Akkusativ اشاره دارد ، جمله ای با جهت مجهول امکان پذیر است
 • افعال انتقالی همیشه لازم نیست که یک شی را بگیرند ، به عنوان مثال Ich esse viel. (Passiv: Von mir wird viel gegessen. )
افعال ناگذر (intransitive Verben)

افعال ناگذر آنهایی هستند که نمی توانند به مفعول در حالت Akkusativ اشاره کنند و نمی توانند صدای مفعول را تشکیل دهند.

 • ترجمه
 • من بیمار هستم. (مجهول: امکان پذیر نیست)
فعل فعلی ( Partizip I )

Partizip I یک فعل را به صفتی تبدیل می‌کند که یک فعالیت مداوم را توصیف می‌کند ، به عنوان مثال یک کودک در حال خواب (schlafendes Kind). همچنین ممکن است که Partizip I فعلی را به اسم تبدیل کند ، به عنوان مثال studieren 👉 der Studierende (دانش‌آموز پسر).

ما Partizip I را با افزودن پسوند -d به مصدر (Infinitiv) ایجاد می کنیم.

 • ترجمه
 • کودکی گریان در خیابان نشسته است.
 • توضیح
 • فعل: weinen (گریه کردن) + پسوند -d 👉 weinend + -es برای محاسبه جنسیت ، حالت و عدد (das Kind; Nominativ, Singular)..
صفت مفعولی (Partizip II)

Partizip II معمولاً برای توصیف کاری که قبلاً انجام شده است (زمان Perfekt و Plusquamperfekt ) ، کاری که در آینده (زمان Futur II ) و با جهت مجهول (Passiv) انجام می‌شود ، به کار می رود. در جملات مجهول، Partizip II ممکن است به حال نیز اشاره داشته باشد.

Partizip II برای افعال باقاعده با افزودن پیشوند ge- و پسوند -t به ساقه فعل ایجاد می‌شود. افعال قوی معمولاً پسوند -en را حفظ می کنند. افعال بی قاعده به سادگی شکلی دلخواه از Partizip II دارند.

 • ترجمه
 • من یک کیک پختم.
حالت اسمی ( Nominativ )

یکی از چهار مورد به زبان آلمانی. این شکل اصلی اسم را توصیف می‌کند. معمولاً یا به عنوان فاعل در جمله یا بعد از فعل sein (بودن) استفاده می‌شود. به سوالات Wer/Was? (چه کسی/چه چیزی؟) پاسخ می دهد.

 • ترجمه
 • ولفگانگ دانش آموز خوبی است.
 • ترجمه
 • پسر در این محله زندگی می‌کند.
حالت جنتی ( Genitiv )

یکی از چهار مورد به زبان آلمانی. بیشتر اوقات برای توصیف مالکیت استفاده می‌شود. Wessen? (چه کسی؟) اغلب اوقات، حالت اضافی Genitiv شامل تغییر از اسم، به عنوان مثال اضافه کردن یک پسوند-s/-es است.

 • ترجمه
 • این کوله پشتی جولیان است.
 • ترجمه
 • او متهم به قتل است.
 • ترجمه
 • او از اشتباه خود اطلاع ندارد.
مورد حالت برایی ( Dativ )

یکی از چهار مورد به زبان آلمانی. به سوالات Wem/Was? (چه کسی / به چه کسی / به چه چیزی؟) پاسخ می‌دهند. در یک جمله با دو مفعول، معمولاً گیرنده فعالیتی را که انجام می‌شود توصیف می‌کند. حالت برایی Dativ نیز با برخی حروف اضافه (به ویژه هنگامی که فعالیتی شامل حرکات یا تغییر حالت نباشد) استفاده می‌شود.

 • ترجمه
 • من به دوست دخترم هدیه می‌دهم.
 • توضیح
 • meiner Freundin (به دوست دخترم) 👉 گیرنده عمل (شخصی که به او هدیه می دهم)
 • ترجمه
 • حقیقت را به من بگو!
پرونده اتهامی ( Akkusativ )

یکی از چهار مورد به زبان آلمانی. به سوالات Wen/Was? (چه کسی / چه؟) پاسخ می‌دهد در یک جمله با دو مفعول، معمولاً هدف فعالیتی که انجام می‌شود را توصیف می‌کند. حالت اضافی Akkusativ با برخی حروف اضافه نیز به کار می رود (به ویژه هنگامی که فعالیتی شامل حرکات یا تغییر حالت باشد).

 • ترجمه
 • من به دوست دخترم هدیه می‌دهم.
 • توضیح
 • ein Geschenk (یک هدیه) 👉 هدف فعالیت (آنچه که به دوست دخترم می‌دهم)
 • ترجمه
 • یورگن به مدرسه می رود.
جهت معلوم (Aktiv)

در جهت معلوم، فاعل شخص/ چیزی است که فعالیت را انجام می دهد.

 • ترجمه
 • تاجر در حال پردازش سفارش شماست.
جهت مجهول (Passiv)

وقتی فاعل (شخصی که فعالیتی را انجام می دهد) بی ربط ، ناشناخته است یا نمی خواهیم عمداً آن را ذکر کنیم ، از جهت مجهول استفاده می کنیم. جهت مجهول بر فعالیت در حال انجام (یا وضعیت) و شخص/شی تحت تأثیر آن فعالیت متمرکز می‌شود.

 • ترجمه
 • سفارش شما در حال پردازش است.
 • توضیح
 • بی اهمیت است که چه کسی در حال انجام عمل است ، اما مهم این است که مفعول عمل (امر) است و چه عملی در حال انجام است (در حال پردازش است).
حرف تعریف (Artikel)

این حرف تعریف جنسیت یک اسم را تعیین می‌کند. در آلمان 3 جنس وجود دارد: مذکر (Maskulinum) ، مونث (Femininum) و خنثی (Neutrum). جدا از آن ، یک اسم نیز می تواند جمع باشد. در این صورت حرف تعریف همیشه die است و حرف تعریف غیرمعین وجود ندارد.

حرف تعریف معین (bestimmter Artikel)

این یک اسم خاص را توصیف می‌کند ، به عنوان مثال یک چیز ، شخص ، مفهوم. دقیق ترین مقایسه با انگلیسی این است: "the" (در مقابل "a").

 • ترجمه
 • یک کتاب روی میز است. کتاب سبز است.
حرف تعریف نامعین (unbestimmter Artikel)

یک اسم نامعین را توصیف می‌کند ، به عنوان مثال یک چیز ، شخص ، مفهوم. دقیق ترین مقایسه با انگلیسی این است: "a" (در مقابل "the"). برای اسم های جمع حرف تعریف نامعینی وجود ندارد.

 • ترجمه
 • یک کتاب
سخنرانی مستقیم ( direkte Rede )

گفتار مستقیم نقل قولی است از شخص (یا اشخاص) دیگر بدون هیچ تغییری.

 • ترجمه
 • رئیس گفت این شرکت عملکرد بسیار خوبی داشته است.
گفتار غیر مستقیم (indirekte Rede)

گفتار غیرمستقیم اظهارات شخص دیگر را برطرف می‌کند در حالی که برخی از عدم اطمینان در مورد صحت یا خیر بودن این عبارت را اضافه می‌کند (ظاهراً اینگونه است اما ما مطمئن نیستیم). گفتار غیرمستقیم با استفاده از وجه التزامی I Konjunktiv I I ایجاد می‌شود.

 • ترجمه
 • رئیس گفت: "شرکت عملکرد خوبی دارد." 👉 رئیس گفت که شرکت عملکرد خوبی داشته است.
 • توضیح
 • رئیس گفت که شرکت عملکرد خوبی دارد ، اما شما واقعاً نمی دانید که این شرکت چگونه کار می‌کند. شاید خوب پیش نرود و رئیس می خواهد آن را پنهان کند. نقل قول غیرمستقیم بیانگر این عدم اطمینان در مورد سخنان رئیس است.
جنسیت (Genus)

جنسیت یک اسم را توصیف می‌کند. در آلمان 3 جنس وجود دارد: مذکر (Maskulinum) ، مونث (Femininum) و خنثی (Neutrum).

 • ترجمه
 • مادر (مونث)
 • ترجمه
 • پدر (مذکر)
 • ترجمه
 • کودک (جنس خنثی)
مفرد (Singular)

اسم مفرد

 • ترجمه
 • خانه قدیمی است.
جمع (Plural)

نشانگر بیش از یک مورد خاص / شخص است. واقعیت مفرد یا جمع بودن بر سایر اجزاء کلامی در جمله از جمله حرف تعریف اسم و بخش پایانی فعل تأثیر می گذارد.

 • ترجمه
 • خانه قدیمی است. 👉 این خانه ها قدیمی هستند.
فعل کمکی ( Hilfsverb )

فعل همراه با فعل دیگر به منظور ساختن جمله در یک زمان یا حالت معین استفاده می‌شود (به عنوان مثال در زمان گذشته یا جهت مجهول).

 • ترجمه
 • کلیدم را فراموش کردم
 • توضیح
 • زمان گذشته Perfekt
 • ترجمه
 • سفارش شما در حال پردازش است.
 • توضیح
 • زمان حال Präsens ، یک جمله مجهول است
فرم مودبانه ( Höflichkeitsform )

شکل مخاطب قرار دادن افراد به روشی رسمی ، مثلاً آقای یا خانم. از یک ضمیر شخصی استفاده می‌شود که با حروف بزرگ نوشته می‌شود، و برای آن لازم است که فعل به همان صورت سوم شخص جمع صرف شود.

 • ترجمه
 • لطفاً به داخل بیایید.
وجه اخباری (Indikativ)

پایه و ساده ترین شکل دستوری جمله؛ بیان یک واقعیت (برخلاف سوالات ، دستورات و فرضیات)

 • ترجمه
 • من در حال رفتن/راندن به برلین هستم.
پیشوند (Vorsilbe / Präfix)

پیشوند به بسیاری از اجزای کلام (به ویژه به افعال تفکیک‌پذیر) اضافه می‌شود.

 • ترجمه
 • عزیمت کردن/ترک کردن
 • ترجمه
 • گیج کننده/نامشخص
پسوند (Nachsilbe / Suffix)

پسوند بسته به جنس ، شخص ، زمان ، درجه و غیره به اجزای مختلف کلام اضافه می‌شود.

 • ترجمه
 • کودک 👉 کودکان
 • ترجمه
 • انجام دادن / انجام داد / انجام شد
 • ترجمه
 • سریع - سریع‌تر - سریع‌ترین
بخش پایانی شخصی (Personalendung)

پسوند فعل در شخص صحیح.

 • ترجمه
 • او در حال نوشتن ایمیل است.
Umlaut

دو نقطه بالاتر از یکی از حروف زیر: a, o, u 👉 ä, ö, ü.

 • ترجمه
 • مردان
 • ترجمه
 • شر / بد
 • ترجمه
 • باز کردن