قیدها

Adverbien

قید جزءی از کلام است که اغلب یک فعل را اصلاح می‌کند، مانند سریع می‌دود، از روی میل کمک می‌کند، اغلب مسافرت می‌کند. گاهی اوقات می‌تواند یک صفت یا قید دیگر را نیز توصیف کند.

عمدتاً به سوال wie? (چگونه؟) پاسخ می‌دهد، اما همچنین به سوالات زیر نیز جواب می‌دهد: wann? (کی؟)، wo? (کجا؟) و warum? (چرا؟). قیدها جمع نمی‌شوند. تنها تغییر ممکن قید، درجه‌بندی آن است، مانند schnell (سریع)، schneller (سریع‌تر)، am schnellsten (سریع‌ترین).

مثال ها

قیدهای اصلاح‌کننده افعال
 • ترجمه
 • او سریع یاد می گیرد.
 • توضیح
 • او چگونه یاد می گیرد؟ 👉 سریع
قید‌های اصلاح‌کننده صفت‌ها
 • ترجمه
 • من تقریبا سالم هستم.
 • توضیح
 • من چقدر سالم هستم؟ (به معنای: چقدر خوب شدم؟) 👉 تقریبا (سالم)
 • ترجمه
 • او همیشه دوستانه است.
 • توضیح
 • او چه زمان دوستانه است؟ 👉 همیشه
قیدهای اصلاح‌کننده یک قید دیگر
 • ترجمه
 • او خیلی خوب فوتبال بازی می‌کند.
 • توضیح
 • او چقدر خوب فوتبال را بازی می‌کند؟ 👉 خیلی خوب
 • ترجمه
 • او واقعاً سریع رانندگی می‌کند.
 • توضیح
 • او چقدر سریع رانندگی می‌کند؟ 👉 واقعا سریع

ساختار

جایگذاری قید در جمله
قید در ابتدای جمله

اگر یک قید در ابتدای جمله باشد ، جمله به ترتیب زیر است: قید + گزاره + فاعل + ...

 • ترجمه
 • ما باید به زودی به فرودگاه برویم.
جملات با یک مفعول

اگر در جمله شیئی نباشد ، قید بعد از فعل قرار می گیرد. در صورتی که فعل انعکاسی است، قید بعد از ضمیر انعکاسی قرار می گیرد.

 • ترجمه
 • در پاییز اغلب باران می‌بارد.
 • ترجمه
 • آنها اغلب در رستوران با یکدیگر ملاقات می کنند.
قید اصلاح‌کننده صفت

اگر یک قید صفت را اصلاح کند ، آنگاه قید مستقیماً قبل از صفت قرار می گیرد.

 • ترجمه
 • موسیقی بسیار بلند است.
جملات با یک مفعول در حالت مفعولی (Akkusativobjekt)

اگر مفعول در جمله در حالت مفعولی باشد (Akkusativobjekt) ، آنگاه قید قبل از مفعول قرار می گیرد.

 • ترجمه
 • او به کمک پزشکی فوری نیاز دارد.
 • توضیح
 • ärztliche Hilfe (کمک پزشکی) - مفعول مستقیم (Akkusativobjekt)
جملات با یک مفعول در حالت برایی Dativobjekt

اگر مفعول در جمله در حالت برایی ( Dativobjekt ) باشد، قید قبل از مفعول قرار می گیرد.

 • ترجمه
 • او اغلب به مادرش کمک می‌کند.
 • توضیح
 • seiner Mutter (مادرش) - مفعول غیرمستقیم ( Dativobjekt )
جملات با ضمیر شخصی

اگر ضمیر شخصی (مثلاً او) در جمله وجود داشته باشد ، قید درست در پشت آن قرار می گیرد.

 • ترجمه
 • توماس مشتاق است به برادرش کمک کند. 👉 توماس مشتاق است به او کمک کند.
درجه بندی قیدها

قوانین زیر نحوه درجه بندی انواع مختلف قیدها را توصیف می‌کند.

 • قیدهای باقاعده با اضافه کردن پسوند -er درجه بندی می شوند تا مقایسه را ایجاد کنند و با اضافه کردن کلمه am قبل از قید و پسوند - (e) sten ، صفت تفضیلی را ایجاد می کنند.
 • درجه بندی قیدهای بی‌قاعده از قوانین خاصی پیروی نمی‌کند ، بنابراین فقط باید آنها را بخاطر بسپارید.
 • در قیدهای یک هجائی، واکه های a، u، o در مقایسه و فوق العاده umlaut (Umlaut) می گیرند: a 👉 ä، o 👉 ö، u 👉 ü به عنوان مثال warm - wärmer - am wärmsten
 • قیدهایی که با -t به پایان می رسند به عنوان مثال kalt، schlecht در فوق العاده به جای -sten پسوند -esten می گیرند (در غیر این صورت تلفظ آنها مشکل خواهد بود) به عنوان مثال kalt - am kältesten (am kältsten), schlecht - am schlechesten (am schlechtsten).
نمونه هایی از درجه بندی قیدهای باقاعده
مثبت صفت تفضیلی صفت عالی ترجمه
schnell schneller am schnellsten سریع 👉 سریع‌تر 👉 سریع‌ترین
kalt kälter am kältesten سرد 👉 سردتر 👉 سردترین
schön schöner am schnönsten زیبا 👉 زیباتر 👉 زیبا ترین
langsam langsamer am langsamsten به کندی 👉 کندتر 👉 کندترین
billing billinger am billigsten ارزان 👉 ارزان تر 👉 ارزان ترین
نمونه هایی از درجه بندی قیدهای بی‌قاعده
مثبت صفت تفضیلی صفت عالی ترجمه
gut besser am besten خوب 👉 بهتر 👉 بهترین
gern lieber am liebsten با میل و رغبت 👉 با تمایل بیشتر / ترجیحاً 👉 با تمایل زیاد / با اشتیاق زیاد
sehr/viel mehr am meisten خیلی 👉 بیشتر 👉 بیشترین
bald eher am ehesten زود 👉 زودتر 👉 زودترین
oft öfter/häufiger am häufigsten اغلب 👉 به دفعات بیشتر 👉 اغلب اوقات
ایجاد قید

غالباً ، قیدها از اسم و صفت مشتق می شوند ، اما همچنین می توان از فعل قید ایجاد کرد ، در این صورت از فرم Partizip I استفاده می‌شود.

با افزودن پسوند -weise به اسم
 • ترجمه
 • من تا حدی با شما موافقم
 • توضیح
 • گاهی اوقات به جای -weise ما -sweise را اضافه می‌کنیم. به عنوان مثال Zum Beispiel (به عنوان مثال) - beispielsweise (به عنوان مثال)
با افزودن پسوند -erweise به صفت
 • ترجمه
 • او احتمالاً یک پلیس است.
با افزودن پسوند -s به اسم
 • ترجمه
 • من صبح دندان هایم را مسواک می زنم.
با افزودن پسوند -d (Partizip I) به فعل
 • ترجمه
 • او ایستاده است و ساندویچ می خورد. 👉 او در حالی که ایستاده است ساندویچ می‌خورد است.

انواع قیدها و کاربردهای آنها

قیدهای مکانی

آنها به این سوالات پاسخ می دهند: کجا / از کجا / به کجا؟

Wo? (کجا؟)
 • ترجمه
 • در جلو
 • ترجمه
 • در پشت
 • ترجمه
 • اینجا / آنجا
 • ترجمه
 • آنجا
 • ترجمه
 • بر روی
 • ترجمه
 • اینجا
 • ترجمه
 • بیرون / در خارج
 • ترجمه
 • داخل
Woher? (از کجا؟)
 • ترجمه
 • از سمت چپ
 • ترجمه
 • از پشت
 • ترجمه
 • از بیرون
 • ترجمه
 • از آنجا
 • ترجمه
 • از بالا
Wohin? (به کجا؟)
 • ترجمه
 • رو به بالا
 • ترجمه
 • آنجا
 • توضیح
 • به معنای «به آنجا» به عنوان پاسخ به سوال Wohin? (به کجا؟) به عنوان مثال Dorthin müssen wir gehen! (ما باید به آنجا برویم!) ، اما نه به عنوان مثال «آنجا یک ماشین وجود دارد». ( Da steht ein Auto. ). از این نظر ، "آنجا" به این سوال پاسخ می دهد wo? (کجا؟)
 • ترجمه
 • پایین یا رو به پایین (جهت ؛ به عنوان مثال نگاه کردن به پایین ، پایین رفتن)
 • ترجمه
 • رو به پایین / پایین (جهت ؛ به عنوان مثال نگاه کردن به پایین)
 • ترجمه
 • به بالا / بالا (جهت ؛ به عنوان مثال نگاه کردن به بالا)
 • ترجمه
 • رو به عقب
قیدهای موقتی

آنها به این سوالات پاسخ می دهند: چه زمانی / چند وقت یکبار / چه مدت / از چه زمانی / تا کی؟

Wann? (چه زمانی؟)
 • ترجمه
 • دیروز
 • ترجمه
 • دوشنبه‌ها
 • ترجمه
 • اکنون
Wie oft/Wie lange? (چند وقت یکبار / چه مدت؟)
 • ترجمه
 • گاهی
 • ترجمه
 • غالبا
 • ترجمه
 • برای ساعت ها
 • ترجمه
 • به زودی
Ab wann/Bis wann? (از چه زمانی؟ / تا کی؟)
 • ترجمه
 • از ساعت 8
 • ترجمه
 • از سال جدید
 • ترجمه
 • تا چهارشنبه

ab فقط هنگامی که به یک نقطه زمانی در آینده اشاره می‌کند به عنوان مثال ab nächster Woche (از هفته آینده)

Seit wann/Wie lange? (از چه زمانی؟ / چه مدت؟)
 • ترجمه
 • از دیروز
 • ترجمه
 • برای دو هفته
 • ترجمه
 • برای مدت طولانی
 • ترجمه
 • از ژانویه 2016
 • ترجمه
 • پیش از این هرگز

seit فقط می تواند با توجه به یک زمان از گذشته استفاده شود به عنوان مثال seit zwei Jahren (به مدت دو سال)

قید علی

آنها به سوالات پاسخ می دهند: چرا / به چه شرطی؟

Warum/Weshalb? (چرا؟) ، Wieso? (چگونه اینطور است؟) ، Unter welcher Bedingung? (تحت چه شرایطی؟)
 • ترجمه
 • به همین دلیل
 • ترجمه
 • بدین ترتیب / از این رو
 • ترجمه
 • به همین دلیل
 • ترجمه
 • از این رو / بنابراین
 • ترجمه
 • بنابراین / در نتیجه
قیدهای شیوه (معنی) ، تعداد و فرکانس

آنها به سوالات پاسخ می دهند: چگونه / چقدر؟

Wie? (چگونه؟)
 • ترجمه
 • به روشی متفاوت
 • ترجمه
 • به طور مشابه
 • ترجمه
 • سریع
Wie sehr? (چقدر / تا چه حد؟)
 • ترجمه
 • به سختی / به سختی
 • ترجمه
 • بسیار
 • ترجمه
 • در حد اعتدال / متوسط
 • ترجمه
 • به همان خوبی/ بدی
Wie viel? (چقدر؟)
 • ترجمه
 • کاملاً
 • ترجمه
 • به همان اندازه / کمی
 • ترجمه
 • نیمه / نیمه راه
قیدهای نسبی

آنها به چیزی اشاره می کنند که در جمله قبلی ذکر شده است. ما آنها را با قرار دادن پیشوند wo- به یک حرف اضافه، مثلا für👉 wofür ایجاد می کنیم.

اگر حرف اضافه با a، o، u، ü شروع شود، -r را به پیشوند wo- اضافه می کنیم، به عنوان مثال wo + -r + an 👉 woran یا wo + -r + über 👉 worüber. معنی یک قید نسبی بستگی به این دارد که چه حرف اضافه ای را به کار می برد (مثلاً an، mit، für، über) و به چه فعلی اشاره دارد.

..., wo
 • ترجمه
 • این جایی است که او پارک می‌کند
..., woran
 • ترجمه
 • حالا من می دانم که دیروز مشغول انجام چه کاری بودید.
 • توضیح
 • woran در این جمله به معنای "بر روی چه چیز (یا چه ... بر روی)" است زیرا فعل arbeiten حرف اضافه an را می گیرد. به عنوان مثال، با توجه به فعل sich gewöhnen an، که به معنای "عادت دادن" است، عبارت ..., woran ich mich gewöhnt habe به معنای "...، آنچه به آن عادت کردم" است.
..., wofür
 • ترجمه
 • او همیشه به من کمک می‌کند ، که از این بابت سپاسگزارم.

موارد استثنا و موارد خاص

فرم اضافه در صفت تفضیلی

بعضی از قیدها دارای یک شکل اضافه‌ی اضافی هستند که با افزودن پسوند -stens ایجاد می‌شود.

 • ترجمه
 • بهترین ، حداکثر ، گرمترین