دستوری

Imperativ

حالت دستوری برای بیان دستورات (امر) ، درخواست‌های مودبانه یا تماس برای انجام کاری استفاده می‌شود.

نمونه هایی از جملات در حالت دستوری

 • ترجمه
 • صبر کن!
 • ترجمه
 • بیرون بروید (جایگزین: پیاده شوید)
 • ترجمه
 • لطفاً خودتان را معرفی کنید.
 • ترجمه
 • لطفاً صبر کنید تا با شما تماس گرفته شود.
 • ترجمه
 • بیایید رانندگی کنیم! (یا بیایید برویم!)

ساختار دستوری

مفرد ، شخص دوم - du (شما)

پسوند -en از مصدر حذف می‌شود. اغلب اوقات پس از حذف آن ، برای سهولت تلفظ باید پسوند -e اضافه شود.

 • ترجمه
 • بفرمایید تو! (بیایید داخل!)
 • توضیح
 • فعل rein|kommen (داخل شدن)؛ پایان -en را حذف کنید ، و پیشوند فعل مرکب تفکیک‌پذیر به انتهای جمله می رود.
 • ترجمه
 • برو خانه!
 • توضیح
 • فعل gehen (رفتن)؛ پسوند -en حذف می‌شود علاوه بر این، ممکن است پسوند -e برای سهولت تلفظ اضافه شود.
جمع اول و سوم شخص (شکل مودبانه) - wir (we) و Sie (شما ، مودبانه)

ما به سادگی یک مصدر را در اولین موقعیت جمله قرار می دهیم

 • ترجمه
 • بیا رانندگی کنیم! (یا بیا برویم!)
 • ترجمه
 • لطفا حرکت نکنید!
 • توضیح
 • Sie در این جمله می تواند به هر ترکیبی (جنس مفرد یا جمع ، یکنواخت یا مخلوط) از موارد زیر اشاره داشته باشد: آقای / خانم / خانم / خانم
جمع ، شخص دوم - ihr (شما)

پسوند -en از مصدر حذف می‌شود و پسوند -t اضافه می‌شود.

 • ترجمه
 • از خودتان پذیرایی کنید!
 • توضیح
 • فعل zu|greifen (کمک به خود)؛ پایان -en حذف می‌شود و پسوند -t اضافه می‌شود. پیشوند فعل تفکیک پذیر در انتهای جمله قرار می ‌ گیرد.
 • ترجمه
 • لطفاً بنشینید
 • توضیح
 • فعل setzen (نشستن) ؛ انتهای -en حذف شده و پسوند -t اضافه می‌شود.

موارد استثنا و موارد خاص

قوانین خاص برای شخص دوم ، مفرد - du (شما)
 • ترجمه
 • صبر کن!
 • توضیح
 • وقتی ساقه فعل به d, t, m, n ختم می‌شود، ما معمولاً پسوند -e اضافه می کنیم (مگر اینکه یکی از حروف زیر در انتهای ساقه فعل وجود داشته باشد: m, n, l, r, h e.g. kommen (Komm!)
 • ترجمه
 • کمکم کنید!
 • توضیح
 • برای برخی از افعال قوی واکه تغییر می‌کند e 👉 i همچنین در وجه امری اعمال می‌شود.
 • ترجمه
 • کتاب را بخوانید!
 • توضیح
 • برای برخی از افعال قوی واکه تغییر می‌کند e 👉 یعنی در وجه امری نیز اعمال می‌شود.
 • ترجمه
 • سریع‌تر رانندگی کنید!
 • توضیح
 • برای افعال قوی، واکه تغییر مصوت a 👉 ä در وجه امری صدق نمی‌کند.
قوانین خاص برای اول شخص ، جمع - wir (ما)

اگر بلندگو به گروهی مربوط می‌شود که ترتیب / درخواست تجدیدنظر به آن اشاره دارد ، می توان از ساختار lasst uns + مصدر (Infinitiv) استفاده کرد. این ساخت و ساز به معنای زیر است: بیایید کاری انجام دهیم (چیزی که فعل دوم توصیف می‌کند).

 • ترجمه
 • بیا بخوریم.
 • ترجمه
 • بیا فردا ملاقات کنیم
 • توضیح
 • sich treffen (برای ملاقات) 👉 wir treffen uns (ما در حال ملاقات هستیم). این یک فعل انعکاسی است و علاوه بر این از ساختار lasst uns استفاده می‌کند ، از این رو uns uns .
مصدر در حالت دستوری

شکل مصدر فعل در حالت امری نیز رایج است. می تواند به یک یا چند نفر اشاره کند.

 • ترجمه
 • برو بیرون!
 • ترجمه
 • حرکت نکن