فعل گذشته ساده

Präteritum

زمان Präteritum (همچنین Imperfekt نامیده می‌شود) عمدتاً در فرم نوشته شده در کتاب ها، داستان ها و مطبوعات استفاده می‌شود. همچنین با افعال کمکی haben, sein و افعال وجهی (حتی اگر در فرم کلامی استفاده شود) به کار می‌رود.

نمونه ‌ هایی از جملات در زمان Präteritum

 • ترجمه
 • پلیس در جستجوی مظنون بود.
 • ترجمه
 • سه نفر زخمی شدند.
 • ترجمه
 • عموی من به جنگل رفت.
 • ترجمه
 • من دیروز در سینما بودم.
 • ترجمه
 • صبح درد معده داشتم.
 • ترجمه
 • در حالی که در تعطیلات بودم ، می خواستم هر روز پیتزا بخورم.

ساخت جملات در زمان Präteritum

افعال با قاعده

Subjekt + Präteritum + ...

فاعل (Subjekt) شخص یا چیزی است که عمل را شکل می‌دهد. فرم Präteritum برای افعال باقاعده با افزودن پسوند -te و یک پسوند برای شخص صحیح به ستاک فعل به عنوان مثال wir machen 👉 wir + mach + te + n 👉 wir machten ایجاد می‌شود. مفرد اول و سوم شخص همیشه یکسان هستند (فقط پسوند -te اضافه می‌شود).

Person Endung machen
ich -te machte 👈 mach + -te
du -test 👈 -te + -st machtest 👈 mach + -test
er/sie/es -te machte 👈 mach + -te
wir -ten 👈 -te + - en (-teen) machten 👈 mach + -ten
ihr -tet 👈 -te + -t machtet 👈 mach + -tet
sie/Sie -ten 👈 -te + -en (-teen) machten 👈 mach + -ten
افعال haben و sein

فرم Präteritum برای افعال haben و sein بی‌قاعده است.

Person haben sein
ich hatte war
du hattest warst
er/sie/es hatte war
wir hatten waren
ihr hattet wart
sie/Sie hatten waren
افعال ترکیبی

در مورد افعال ترکیبی، ستاک فعل تغییر می‌کند و پسوند -te افزوده می‌شود (مشابه آن نیز با افعال باقاعده).

Person Endung bringen denken
ich -te brachte dachte
du -test brachtest dachtest
er/sie/es -te brachte dachte
wir -ten brachten dachten
ihr -tet brachtet dachtet
sie/Sie -ten brachten dachten
افعال بی قاعده

برای افعال بی قاعده، ستاک فعل تغییر می‌کند. ستاک فعل تغییر یافته به شکل پایه تبدیل می‌شود که با توجه به جدول زیر یک پسوند به آن اضافه می کنیم.

Person Endung gehen kommen nehmen
ich - ging kam nahm
du -st gingst kamst nahmst
er/sie/es - ging kam nahm
wir -en gingen kamen nahmen
ihr -t gingt kamt nahmt
sie/Sie -en gingen kamen nahmen

موارد استثنا و موارد خاص

افعالی که به -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm ختم می‌شوند.

در مورد افعال باقاعده که ستاک آنها به -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm ختم می ‌ شود، پسوند اضافه شده برای ساخت فرم Präteritum باید قبل از مصوت -e باشد.

Person arbeiten (-t) enden (-d) zeichnen (-chn) öffnen (-ffn) trocknen (-kn) atmen (-tm)
ich arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
du arbeitetest endetest zeichnetest öffnetest trocknetest atmetest
er/sie/es arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
wir arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten
ihr arbeitetet endetet zeichnetet öffnetet trocknetet atmetet
sie/Sie arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten

این کاملا شمی است زیرا تلفظ آن حتی دشوار خواهد بود به عنوان مثال strike>atmtest, öffnte, zeichnten.

افعال تفکیک پذیر

برای افعال تفکیک پذیر، فعل به طور معمول صرف می‌شود و پیشوند در انتهای جمله قرار دارد.

 • ترجمه
 • استاد سخنرانی را ادامه داد.
 • توضیح
 • fort|setzen - برای ادامه؛ بخشی از فعل بدون پیشوند به همان شیوه به عنوان فعل setzen صرف می‌شود.
 • ترجمه
 • دانشجویان مجبور بودند مدت بیشتری بمانند زیرا استاد سخنرانی خود را ادامه داد.
 • توضیح
 • در یک بند پیرو، فعل به انتهای جمله می رود که پیشوند آن قرار دارد. در این حالت پیشوند و فعل با هم نوشته می ‌ شوند.
افعال وجهی

هنگامی که جمله دارای یک فعل وجهی در زمان Präteritum همراه با فعل دیگری است، پس فعل دیگر در انتهای جمله در فرم مصدر است.

 • ترجمه
 • متاسفانه دیروز نتوانستم بیایم.
 • ترجمه
 • پسرم می خواست به دریا برود.