جملات ربط

Konjunktionalsätze

در زبان آلمانی جمله های ربطی عبارتند از جمله هایی که از دو قسمت به هم پیوند خورده اند. بسته به پیوند استفاده شده ، ترتیب خاصی دارند. سه نوع ترتیب ممکن است: ساده ، معکوس و با فعل در انتها.

ساختار عبارت‌های ربطی

هر ترتیب کلمات موقعیت خاصی را تحمیل می‌کند که قسمتهای گفتار در جمله باید داشته باشند.

ترتیب ساده

Konjunktion + Subjekt + Objekt + Verb

جمله‌ای که بلافاصله بعد از یکی از حروف ربط ظاهر می‌شود: aber, oder, und, ... دارای ترتیب کلمات ساده است، یعنی همانند جملات منفرد: حرف ربط + فاعل + فعل + مفعول.

 • ترجمه
 • دارم قهوه می نوشم و روزنامه می خوانم.
 • توضیح
 • ترتیب کلمات ساده: فاعل ( ich ) ، گزاره ( lesen ) ، مفعول ( eine Zeitung ).
 • ترجمه
 • من در حال یادگیری زبان آلمانی هستم ، اما دیگر حوصله این کار را ندارم.
 • توضیح
 • ترتیب کلمات ساده: فاعل ( ich ) ، گزاره ( haben ) ، مفعول ( keine Lust ).
ترتیب معکوس

Konjunktion + Verb + Subjekt + Objekt

جمله‌ای که بعد از یکی از حروف ربط آمده است: deshalb, trotzdem, ... دارای ترتیب واژگان معکوس است: حرف ربط + فعل + فاعل + مفعول.

 • ترجمه
 • من مدت طولانی است که آلمانی می آموزم و به همین دلیل گرامر را به خوبی می فهمم.
 • توضیح
 • ترتیب واژگان معکوس: گزاره ( verstehen ) ، فاعل ( ich ) ، مفعول ( die Grammatik ).
فعل آخر کار می‌آید

Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Verb

جمله ای که بعد از یکی از حروف ربط ظاهر می‌شود: weil, dass, damit, ... در انتها فعل می‌آید: حرف ربط + فاعل + مفعول + ... + گزاره (فعل)

 • ترجمه
 • من الان باید به خانه بروم چون فردا صبح پرواز دارم.
 • توضیح
 • ترتیب کلمه با فعل در انتها: فاعل ( ich ) ، مفعول ( einen Flug ) ، ... ، در انتها: گزاره ( haben ).
حروف ربط گروه بندی شده بر اساس ترتیب کلمات
ترتیب ساده فعل آخر کار می‌آید ترتیب معکوس
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar