کوته‌نوشت‌ها

Abkürzungen

معروف‌ترین کوته‌نوشت‌ها

کوته‌نوشت‌ها

Abb. (Abbildung)

تصویر؛ ارائه؛ نمایندگی

AG (Aktiengesellschaft)

شرکت سهامی

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

شرایط استفاده

Abschn. (Abschnitt)

فصل

Anm. (Anmerkung)

یادداشت ، حاشیه نویسی

Anl. (Anlage)

پیوست

allg. (allgemein)

به طور کلی

i. Allg. (im Allgemeinen)

به طور کلی / معمولاً

art. (Artikel)

ماده (یک لایحه/ قانون)

Az. (Aktenzeichen)

مرجع پرونده (یا شماره)

BIC (Internationale Bankleitzahl)

کد بانکی بین المللی

BLZ (Bankleitzahl)

کد بانکی

Bsp. (Beispiel)

مثال

  • ترجمه
  • برای مثال، مثلاً
bspw. (beispielsweise)

به عنوان مثال

bzw. (beziehungsweise)

یا / یا بهتر بگوییم

ca. (circa)

حدود (تقریبی ؛ مثلاً حدود 20 دلار)

d.h. (das heißt)

یعنی

dgl. (dergleichen)

این نوع (از)

UG (Untergeschoss)

زیر زمین؛ هر طبقه‌ای که زیر طبقه همکف واقع شده باشد.

EG (Erdgeschoss)

طبقه همکف

DG (Dacheschoss)

اتاق زیر شیروانی

OG (Obergeschoss)

یک طبقه (بالای طبقه همکف)

etc. (et cetera)

و غیره

evtl. (eventuell)

احتمالاً

geb. (geboren)

متولد شدن

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

شرکت با مسئولیت محدود

Gl. (Gleis)

ریل / سکو(ی قطار)

ggf. (gegebenenfalls)

احتمالاً

Hbf. (Hauptbahnhof)

ایستگاه اصلی

inkl. (inklusive)

شامل

insb. (insbesondere)

به ویژه

Kfz (Kraftfahrzeug)

وسیله نقلیه موتوری

Kita (Kindertagesstätte)

مهد کودک / مرکز نگهداری از کودکان

LKW (Lastkraftwagen)

کامیون

mind. (mindestens)

حداقل

Mitgl. (Mitglied)

عضو

Mio. (Millionen)

میلیون‌ها

Mrd. (Milliarden)

میلیاردها

MwSt. (Mehrwertsteuer)

مالیات بر ارزش افزوده

Nr. (Nummer)

شماره

o. (oder)

یا

o.a. (oben angegeben)

عنوان شده در بالا / فوق الذکر

o.ä (oder ähnlich)

یا مشابه آن

o.Ä. (oder Ähnliches)

یا مشابه (فقط برای اسامی قابل استفاده است که به همین دلیل Ähnliches با حروف بزرگ نوشته می‌شود) به عنوان مثال Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

ذکر شده در بالا / فوق الذکر

PLZ (Postleitzahl)

کد پستی

PKW (Personenkraftwagen)

خودرو (خودرو سواری)

Pos. (Position)

موقعیت

rd. (rund)

گرد (یعنی شکل) یا حدود (تقریب ؛ مثلاً حدود ده درجه)

S. (Seite)

صفحه

s. (siehe)

دیدن

s.a. (siehe auch)

همچنین مشاهده کنید

S-Bahn (Schnellbahn)

راه آهن سریع السیر شهری

s.o. (siehe oben)

قسمت بالا را مشاهده کنید

s.u. (siehe unten)

قسمت پایین را مشاهده کنید

sog. (sogenannt)

باصطلاح

Std. (Stunde)

ساعت

Tab. (Tabelle)

جدول

tägl. (täglich)

روزانه

Tel. (Telefon)

تلفن (شماره تلفن)

Tsd. (Tausend)

هزار

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

مؤسسه بازرسی فنی

u.a. (unter anderem)

و خیلی های دیگر

u.Ä. (und Ähnliches)

و غیره

U-Bahn (Untergrundbahn)

مترو / راه‌آهن زیر زمینی

ugs. (umgangssprachlich)

محاوره ای / معمولاً

urspr. (ursprünglich)

اولیه / در ابتدا (یا مبدا / در اصل)

u.U. (unter Umständen)

احتمالاً

Urt. v. (Urteil vom)

جمله (قانون) از (مثلاً روزی)

usw. (und so weiter)

و غیره

u.v.m. (und vieles mehr)

و موارد بیشتر

v.a. (vor allem)

در درجه اول

vgl. (vergleiche)

مقایسه کنید

vs. (versus)

در مقابل

WG (Wohngemeinschaft)

آپارتمان مشترک

z. B. (zum Beispiel)

به عنوان مثال

z. H. (Zu Händen)

موجود / شخصاً تحویل داده شده است

z. T. (zum Teil)

تا حدودی

zz. / zzt. (zurzeit)

در حال حاضر؛ در لحظه کنونی

Ziff. (Ziffer)

یک نکته (به عنوان مثال در یک سند / فصل)

zzgl. (zuzüglich)

از جمله شامل