زمان

Zeit

اغلب ما در یک سیستم 24 ساعته ، گاهی اوقات نیز در یک سیستم 12 ساعته کار می کنیم. در مورد گزینه 12 ساعته ، اگر این موضوع از زمینه مشخص نباشد ، ممکن است برای جلوگیری از ابهام ، زمان روز را مشخص کند.

قالب ها و کاربردها

زمان به زبان رسمی
زمان به زبان روزمره
 • ترجمه
 • یازده و نیم
 • ترجمه
 • ساعت هشت و نیم (یا عصر)
سوالاتی در مورد زمان
 • ترجمه
 • س: ساعت چند است؟ ج: یازده است.
 • ترجمه
 • س: ساعت چند است؟ ج: ساعت هشت و نیم است.
 • توضیح
 • معانی احتمالی 8:30 صبح یا 8:30 عصر هستند. بستگی به زمانی دارد که در طول روز این جمله را می‌گوییم. به منظور دقیقتر کردن آن ، می توانید morgens/abends (صبح / عصر).
 • ترجمه
 • س: سوپرمارکت از چه ساعتی باز است؟ پاسخ: سوپرمارکت از هشت باز است.
 • ترجمه
 • س: از چه ساعتی در خانه بوده اید؟ پاسخ: از ساعت 2 بعدازظهر در خانه هستم.
 • ترجمه
 • س: تا چه زمانی می توانم از شما یک پیتزا سفارش دهم؟ پاسخ: تا ساعت 11 شب.
 • ترجمه
 • س: قطار ما چه ساعتی حرکت می‌کند؟ ج: قطار ساعت نه حرکت می‌کند.
 • توضیح
 • ما به سوال «در چه زمانی» با حرف اضافه um (at) پاسخ می دهیم
X دقیقه به / بیشتر از یک ساعت مشخص ، نیمه گذشته
 • ترجمه
 • 10 و دو
 • ترجمه
 • دو و ربع
 • ترجمه
 • دو و نیم
 • ترجمه
 • یک ربع به سه
 • ترجمه
 • ده تا سه