بند پایه‌ها

Hauptsätze

بند پایه‌ها جملاتی مستقل هستند و حداقل شامل فاعل و گزاره هستند (قسمتهای بیشتری از جمله نیز ممکن است باشد) ، مثلاً Julia duscht. (جولیا در حال دوش گرفتن است). در بند پایه‌ها ، فعل همیشه جایگاه دوم را دارد. فاعل غالباً در جایگاه اول است ، اما ممکن است قسمت دیگری از جمله نیز وجود داشته باشد ، به عنوان مثال یک مفعول یا توصیف یک مکان / زمان.

ساختار بند پایه‌ها

ترتیب کلمات

قسمتهای منفرد یک جمله در زبان آلمانی باید موقعیت صحیحی در جمله داشته باشد. جمله ها غالباً از فاعل ، گزاره (فعل) و مفعول تشکیل می شوند. اگر قسمت‌های بیشتری در جمله وجود دارد ، آنها را مطابق لیست زیر در موقعیتهای مناسب قرار می دهیم:

 • (1) محل اول: اغلب فاعل (Subjekt)، گاهی اوقات بخش دیگری از جمله، به عنوان مثال شی (Objekt) یا توصیف مکان / زمان (Ort / Zeit).
 • (2) محل دوم: گزاره یا فعل کمکی (Verb)
 • (3) ضمایر شخصی (توصیف مفعول مستقیم Personalpronomen für das direkte Objekt)
 • (4) ضمایر شخصی (توصیف مفعول غیرمستقیم Personalpronomen für das indirekte Objekt)
 • (5) فاعل (اگر در محل اول نباشد)
 • (6) مفعول غیرمستقیم (indirektes Objekt)
 • (7) شرح زمان ( Zeit )
 • (8) شرح مکان (Ort)
 • (9) مفعول مستقیم ( direktes Objekt )
 • (10) حرف اضافه / قید ( (Präposition / Adverb)
 • (11) مصدر (Infinitiv)
 • ترجمه
 • مرد به زن هدیه می دهد.
 • توضیح
 • یک جمله اصلی ساده که شامل یک فاعل، مسند و مفعول غیرمستقیم و مستقیم است.
 • ترجمه
 • مرد به زن هدیه داد.
 • توضیح
 • این جمله عملاً همان جمله اول است، اما در زمان گذشته (Perfekt). بخش‌هایی از جمله: فاعل، مسند (فعل کمکی)، مفعول غیرمستقیم، مفعول مستقیم، و مصدر.
 • ترجمه
 • این مرد دیروز به زنی که در رستوران بود هدیه ای برای تولد او داد.
 • توضیح
 • در این جمله، می توانید ببینید که قسمت های فردی جمله در مکان مشخص شده با توجه به لیست بالا ظاهر می شوند.
 • ترجمه
 • مرد دیروز آن را به خانمی که در رستوران بود برای تولدش داد.
 • توضیح
 • کلمه هدیه (ein Geschenk) با ضمیر شخصی es جایگزین شده است 👉 مرد آن را به زن داد (هدیه)...
 • ترجمه
 • مرد دیروز در رستوران به مناسبت تولدش آن را به او داد.
 • توضیح
 • کلمه هدیه (ein Geschenk) با ضمیر شخصی es، و کلمه زن (der Frau) با ضمیر شخصی ihr جایگزین شده است 👉 مرد آن را (هدیه) به او (زن) داد...
 • توجه داشته باشید که هنگام استفاده از ضمایر، ترتیب مفعول‌ها و ضمایر معکوس می‌شود: به جای (der Frau ein Geschenk) داریم (es [=ein Geschenk] ihr [=der Frau])
 • ترجمه
 • مرد دیروز در رستوران برای روز تولدش به زن هدیه داد.
 • توضیح
 • در این جمله، مفعول غیرمستقیم (der Frau) در جایگاه اول به جای فاعل است.
 • ترجمه
 • مرد دیروز در رستوران به زن هدیه‌ای برای تولدش داد.
 • توضیح
 • در این جمله، مفعول مستقیم (ein Geschenk) در جایگاه اول به جای فاعل است.
 • ترجمه
 • مرد دیروز در رستوران برای روز تولدش به زن هدیه داد.
 • توضیح
 • در این جمله، توصیف زمان (gestern) در جایگاه اول به جای فاعل است.
 • ترجمه
 • دیروز در رستوران مرد برای تولدش به زن هدیه‌ای داد.
 • توضیح
 • در این جمله، توصیف مکان (in dem Restaurant) در جایگاه اول به جای فاعل است.