صفت

Adjektive

صفت جزئی از کلام است که اسم را توصیف می‌کند به عنوان مثال لبخند زیبا ، ماشین سریع. به سوال was für ein(e)? (چه نوع؟) پاسخ می دهد فرم آن (بخش پایانی) به جنسیت ، حالت و تعداد بستگی دارد.

نمونه هایی از کاربرد صفت

 • ترجمه
 • یک کودک کوچک
 • ترجمه
 • روی میز گرد
 • ترجمه
 • یک فنجان قهوه سیاه
 • ترجمه
 • از میان جنگل بزرگ
 • ترجمه
 • یک راه حل خوب

ساخت صفت

صفت را می توان از اسم و فعل گرفت (برخی اوقات نیز ممکن است از صفت دیگر نیز مشتق شود).

صفت مشتق شده از اسم

صفت با افزودن یک پسوند مناسب از اسم مشتق می‌شود. برخی اوقات ممکن است لازم باشد که یک یا چند حرف از انتهای اسم حذف شود.

پسوند اسم 👉 صفت ترجمه
-lich der Freund 👉 freundlich یک دوست 👉 دوستانه
-los die Arbeit 👉 arbeitslos اشتغال (شغل) 👉 بیکار
-voll der Sinn 👉 sinnvoll معنی 👉 معنی دار
-sam der Betrieb 👉 betriebsam شرکت / عملکرد (در حال اجرا ؛ فرایند حضور در محل کار به عنوان مثال ماشین کار) 👉 شلوغ
-haft der Traum 👉 traumhaft یک رویا 👉 رویایی
-ig die Geduld 👉 geduldig صبر 👉 صبور
-isch der Neid 👉 neidisch حسادت 👉 حسادت
-ern das Gips 👉 gipsern گچ 👉 ساخته شده از گچ
-bar die Strafe 👉 strafbar جریمه (مجازات) 👉 مجازات پذیر
-frei das Fett 👉 fettfrei چربی 👉 بدون چربی
-reich die Kalorie 👉 kalorienreich کالری 👉 کالری بالا / دارای کالری بالا
صفتهای مشتق شده از افعال

صفت‌ها با حذف بخش انتهایی -en از فعل و با افزودن پسوند از افعال مشتق می‌شوند. صفت را می‌توان از صفت‌های فعلی Partizip I و Partizip II نیز استخراج کرد.

پسوند / صفت‌ فعلی فعل 👉 صفت ترجمه
-lich zerbrechen 👉 zerbrechlich شکستن / خرد کردن 👉 آسیب‌پذیر/ شکننده
-bar zahlen 👉 zahlbar پرداخت 👉 پرداخت شده (غیر رایگان)
-sam sparen 👉 sparsam چشم‌پوشی 👉 چشم‌پوشی کردن / صرفه‌جو
Partizip I kochen 👉 kochend پختن 👉 پخت‌وپز کردن / در حال پخته‌شدن
Partizip II kochen 👉 gekocht پختن 👉 پخته شده
صفت مشتق شده از صفت

صفت با افزودن پیشوند مناسب از صفتهای دیگر مشتق می شوند (در این حالت اغلب صفت ایجاد شده معنای مخالف دارد)

پیشوند صفت ترجمه
miss- verständlich 👉 missverständlich روشن / قابل درک 👉 نامشخص / گیج کننده
un- praktisch 👉 unpraktisch عملی 👉 غیرعملی
in- flexibel 👉 inflexibel انعطاف پذیر 👉 انعطاف ناپذیر
im- moralisch 👉 immoralisch اخلاقی 👉 غیراخلاقی
eng- verwandt 👉 engverwandt مرتبط 👉 بسیار مرتبط

صفت‌ها بسیاری که از صفت‌ها با پسوندهای -eng, -im, -miss مشتق شده باشند وجود ندارند اما موارد زیادی که از -un, -in مشتق شده باشند وجود دارند.

درجه‌بندی صفات

در زبان آلمانی ، فقط یک روش درجه‌بندی صفت وجود دارد: با اضافه کردن پسوندهای -er (تفضیلی) و - e)ste (صفت عالی). درجه‌بندی یک صفت با افزودن "بیشتر" در ابتدای آن امکان پذیر نیست.

 • صفتهای باقاعده (تنها با افزودن پسوندهای -er و -(e)ste درجه‌بندی می‌شوند و
 • علاوه بر آن، صفات را می توان به گروه‌های زیر تقسیم کرد:
 • صفت‌های باقاعده همراه با یک تغییر کوچک (معمولا این علاوه بر این از ادغام دو حرف صدادار در مورد صفت هجایی، عنوان مثال است: a 👉 ä: kalt 👉 kälter 👉 kälteste یا حذف یک حرف، به عنوان مثال زمانی که بخش پایایی صفت -er: teuer 👉 teurer 👉 teuerste باشد.)
مثبت صفت تفضیلی صفت عالی ترجمه
schnell schneller schnellste سریع 👉 سریع‌تر 👉 سریع‌ترین
gut besser beste خوب 👉 بهتر 👉 بهترین
kalt kälter kälteste سرد 👉 سردتر 👉 سردترین
صفت عالی

انواع مختلفی از شکل گیری صفت در صفت تقضیلی وجود دارد که بسته به جمله و اینکه صفت بلافاصله قبل از اسم قرار داد، از آنها استفاده می کنیم.

 • am + صفت (اگر صفت از اسمی که به آن اشاره می‌شود پیروی کند ، پس ما از این ساختار استفاده می کنیم: am + صفت)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv + Nomen (اگر صفت مستقیماً قبل از اسم بیاید ، پس ما از این ساختار استفاده می کنیم: حرف تعریف معین + صفت + اسم)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv (اگر صفت پس از اسمی که به آن اشاره می‌شود بیاید، بنابراین می توانیم از ساختار: حرف تعریف معین + صفت نیز استفاده کنیم.)
 • ترجمه
 • این خودرو سریع‌ترین است.
 • ترجمه
 • این سریع‌ترین خودرو است.
 • ترجمه
 • این خودرو سریع‌ترین است.

کاربردها و صرف صفت ها

صرف صفت‌ها برای جنسیت و اعداد
مردانه (Maskulinum)

جدول نشان می دهد که چگونه صفت gut (خوب) برای یک اسم مذکر صرف می‌شود.

حرف تعریف معین این جدول نشان می دهد که بسته به حالت دستوری ، جنسیت و عدد با یک حرف تعیین نامعین چه پسوندی باید به صفت اضافه شود بدون حرف تعریف
Nominativ der gute Mann ein guter Mann guter Mann
Genitiv des guten Mannes eines guten Mannes guten Mannes
Dativ dem guten Mann einem guten Mann gutem Mann
Akkusativ den guten Mann einen guten Mann guten Mann

در حالت (Genitiv) اکثر اسم های تک مردانه و مردانه ، به جای اینکه فقط پسوند -s بگیرند ، پسوند -es را می گیرند. بنابراین des guten Mannes (des guten Manns).

مونث (Femininum)

جدول نشان می دهد که چگونه صفت gut (خوب) برای یک اسم مونث صرف می‌شود.

حرف تعریف معین حرف تعریف نامعین بدون حرف تعریف
Nominativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Genitiv der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Dativ der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Akkusativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
خنثی (Neutrum)

این جدول نحوه صرف صفت gut (خوب) را برای یک اسم خنثی نشان می دهد.

حرف تعریف معین حرف تعریف نامعین بدون حرف تعریف
Nominativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind
Genitiv des guten Kindes eines guten Kindes guten Kindes
Dativ dem guten Kind einem guten Kind gutem Kind
Akkusativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind

در حالت (Genitiv) اکثر اسم‌های مردانه یک هجایی خنثی ، به جای اینکه فقط پسوند -s بگیرند ، پسوند -es می‌گیرند. بنابراین des guten Kindes (des guten Kinds)

جمع (Plural)

این جدول نشان می دهد که چگونه صفت gut (خوب) برای یک اسم جمع صرف می‌شود.

حرف تعریف معین حرف تعریف نامعین
Nominativ die guten Freunde gute Freunde
Genitiv der guten Freunde guter Freunde
Dativ den guten Freunden guten Freunden
Akkusativ die guten Freunde gute Freunde

در حالت برایی (Dativ) همه اسم های جمع همیشه پسوند -n می گیرند.

بخش انتهایی صفت در همه حالت‌ها ، مفرد و جمع
بخش انتهایی صفت (با حرف تعریف معین)

این جدول نشان می دهد که بسته به حالت دستوری ، جنسیت و عدد با یک حرف تعریف معین چه پسوندی باید به صفت اضافه شود.

مذکر مونث خنثی جمع
Nominativ -e -e -e -en
Genitiv -en -en -en -en
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -e -en
بخش پایایی صفت (با یک حرف تعریف نامعین)

این جدول نشان می دهد که بسته به حالت دستوری ، جنسیت و عدد با یک حرف تعریف نامعین چه پسوندی باید به صفت اضافه شود

مذکر مونث خنثی جمع
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -en -en -er
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -es -en
بخش پایانی صفت (بدون حرف تعریف)

در جدول مشخص می‌شود که بسته به حالت دستوری ، جنسیت و عدد حرف تعریف ، چه پسوندی باید به صفت اضافه شود.

مونث مونث خنثی جمع
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -er -en -er
Dativ -em -er -em -en
Akkusativ -en -e -es -en

موارد استثنا و موارد خاص

صفتهایی که به -e ختم می‌شوند.

برای صفتهایی که به -e ختم می شوند ما e را حذف می کنیم.

 • ترجمه
 • یک خودرو نارنجی
 • ترجمه
 • یک خط مستقیم
صفت بی‌قاعده hoch

تنها صفت بی‌قاعده در درجه مثبت (c از ch حذف می‌شود).

 • ترجمه
 • یک ساختمان بلند
صفتهایی که به -el ختم می شوند

اگر صفتی به -el ختم شود، e را از پسوند -el حذف می‌کنیم و سپس طبق یکی از جداول بالا پسوند اضافه می‌کنیم.

 • ترجمه
 • ساعات‌های کار قابل انعطاف
برخی از صفت ها که به -er ختم می‌شوند.

گاهی اوقات ، وقتی صفت به -er ختم می‌شود ، حرف e را از پسوند -er حذف می کنیم و سپس مطابق یکی از جداول فوق الذکر یک پسوند مناسب اضافه می کنیم.

 • ترجمه
 • یک خودرو گران قیمت
 • ترجمه
 • یک سوپ ترش
 • توضیح
 • Sauer همچنین می‌تواند به معنی عصبانی یا ترش/لب‌ورچیدن (درباره صورت) باشد.

استثناها

 • ترجمه
 • یک برگر خوشمزه