گذشته کامل

Plusquamperfekt

از زمان گذشته کامل Plusquamperfekt برای توصیف وقایع گذشته استفاده می‌شود که قبل از چیز دیگری در گذشته اتفاق افتاده است.

ساخت جملات در زمان Plusquamperfekt

hatte/war + Partizip II

یک جمله در Plusaquamperfekt به صورت زیر شکل می گیرد: haben/sein در فرم Präteritum (hatte/war) + Partizip II (برای افعال باقاعده: ge- + ستاک فعل + -t).

 • ترجمه
 • قبل از رفتن به سینما تکالیف را انجام داده بودیم.
 • توضیح
 • wir + haben + machen 👉 wir hatten + ge- + mach + -t 👉 wir hatten gemacht
 • ترجمه
 • تا زمانی که پلیس رسید، سارق دیگر فرار کرده بود.
Person hatte + lernen (Partizip II) war + reisen (Partizip II)
ich hatte gelernt war gereist
du hattest gelernt warst gereist
er/sie/es hatte gelernt war gereist
wir hatten gelernt waren gereist
ihr hattet gelernt wart gereist
sie/Sie hatten gelernt waren gereist

کاربردها

ترتیب وقایع گذشته

زمان Plusquamperfekt موقعی استفاده می‌شود که ما می خواهیم یک فعالیت/رویداد را که در گذشته قبل از یک فعالیت/رویداد دیگر در گذشته اتفاق افتاده است توصیف کنیم.

 • ترجمه
 • قبل از اینکه به آلمان بروم، ده سال بود که آلمانی می‌آموختم.
 • توضیح
 • بخشی از جملات توصیف فعالیت/رویداد قبلی همیشه در زمان Plusquamperfekt 👉 hatte gelernt و فعالیت/رویداد بعدی در زمان Präteritum 👉 zogPräteritum 👉 zog (ziehen - zog - gezogen است.
پیوند nachdem

زمان Plusquamperfekt بیشتر برای توصیف ترتیب رویدادهای گذشته در جملات با پیوند nachdem (پس از ... سپس ...) استفاده می‌شود.

 • ترجمه
 • بعد از اتمام تحصیلاتم ، به سفر دور دنیا رفتم.
 • توضیح
 • فعالیت قبلی (فارغ التحصیلی) در زمان <Plusquamperfekt 👉 hatte abgeschlossen، و فعالیت بعدی (رفتن به سفر دور دنیا) در زمان Präteritum 👉 gingen (gehen - ging - gegangen) است.