سوالات

Fragen

ما به دو روش سوالات را به زبان آلمانی ایجاد می کنیم: همراه با ضمایر سوالی یا بدون آنها. ما به سوالات بدون ضمایر پرسشی، پاسخ بله/ خیر می دهیم. برای سوالات با ضمیر پرسشی، پاسخ پیچیده تر است.

سوالات نمونه

 • ترجمه
 • س: آیا تکالیف خود را انجام داده اید؟ پاسخ: بله
 • ترجمه
 • اریک به شما چه گفت؟
 • توضیح
 • Was - ضمیر سوالی

ساختار جملات پرسشی (سوالات)

سوالات بدون ضمیر پرسشی

فعل در ابتدای جمله است و فاعل (شخص یا چیزی که فعالیت را انجام می دهد) مستقیماً در پشت آن قرار دارد. بقیه جمله ثابت مانده است.

 • ترجمه
 • آیا امروز به مدرسه می روید؟
سوالاتی با ضمایر پرسشی
سوال در مورد فاعل

ضمیر پرسشی در ابتدای جمله و پس از آن فعل قرار دارد. بقیه جمله بدون تغییر باقی می‌ماند.

 • ترجمه
 • چه کسی کلید را به شما داد؟
 • توضیح
 • Wer - ضمایر پرسشی; geben - gab - gegeben (دادن)؛ فاعل کسی است که کلید را داده است
سوال درباره مفعول (در مورد افراد) که حرف اضافه در آن وجود دارد

حرف اضافه در ابتدای جمله است که به طور مستقیم با ضمیر پرسشی، فعل و فاعل دنبال می‌شود.

 • ترجمه
 • با چه کسی می‌دوید؟
 • توضیح
 • Mit wem - حرف اضافه با ضمیر پرسشی
 • ترجمه
 • به چه کسی فکر می‌کنید؟
 • توضیح
 • An wen - حرف اضافه با ضمایر پرسشی
سوال درباره مفعود (نه درمورد افراد) که حرف اضافه در آن وجود دارد

در ابتدای جمله، پیشوند wo + حرف اضافه را قرار می‌دهیم و پس از آن فعل و فاعل قرار می‌گیرند. اگر حرف اضافه با مصوت شروع شود، -r را به پیشوند wo اضافه می‌کنیم.

 • ترجمه
 • چگونه به خانه می‌روید؟
 • توضیح
 • Womit (پیشوند wo + حرف اضافه mit )
 • فعل fahren (رانندگی / رفتن [با اتومبیل / قطار / کشتی و غیره]) در شخص دوم و سوم مفرد ((du, er/sie/es) ادغام می‌شود ، بنابراین fährst (fahrst).
 • ترجمه
 • روی چه چیزی تمرکز کرده اید؟
 • توضیح
 • Worauf (پیشوند wo + -r + preposition auf)
انواع دیگر سوالات با استفاده از ضمیر پرسشی

ضمیر پرسشی اولین جایگاه را در جمله از آن خود می‌کند، و پس از آن فعل و فاعل مستقیماً قرار می‌گیرند.

 • ترجمه
 • اریک به شما چه گفت؟
 • توضیح
 • Was - ضمیر پرسشی

منابع مرتبط

لیست ضمایر پرسشی را در فصل مربوط به ضمایر پرسشی پیدا خواهید کرد.