حالت مفعولی

Akkusativ

یکی از چهار مورد به زبان آلمانی. این سوالات Wen/Was? (چه کسی / چه؟) در جمله‌ای با دو شیء ، معمولاً فعالیتی که انجام می‌شود را توصیف می‌کند. حالت مفعولی Akkusativ با برخی حروف اضافه نیز به کار می رود (به ویژه هنگامی که فعالیتی شامل حرکات یا تغییر حالت باشد).

مثال ها

 • ترجمه
 • من دارم یک سیب می‌خورم.
 • توضیح
 • Was esse ich? (چه می خورم؟/چه بخورم؟)
 • ترجمه
 • من به سگم اسباب بازی می دهم.
 • توضیح
 • Was gebe ich meinem Hund? (من به سگ خود چه چیزی می دهم؟ به سگم چه چیزی بدهم؟)
 • ترجمه
 • من دارم به پدرم زنگ می زنم
 • توضیح
 • Wen rufe ich an? (من به کی زنگ می زنم؟)
 • jdn +Akkusativ an|rufen - برای تماس با کسی از طریق تلفن (افعال جداشدنی)

ساخت و ساز

ما تقریباً هرگز چیز دیگری را به اسم در Akkusativ اضافه نمی کنیم (شکل اسم در Akkusativ و Nominativ اغلب یکسان است).

صرف واژگان در حالت مفعولی
مردانه مونث خنثی جمع
حرف تعریف معین den Mann die Frau das Kind die Leute
حرف تعریف نامعین einen Mann eine Frau ein Kind Leute

کاربردها

حالت مفعولی پس از برخی حروف اضافه

اسم بعد از حروف اضافه همیشه در حالت مفعولی است: bis، durch، für، gegen، ohne، um .

 • ترجمه
 • من در حال قدم زدن / رفتن از میان جنگل هستم.
 • ترجمه
 • من باید برای دوست دخترم هدیه بخرم.
حالت مفعولی بعد از برخی افعال

یک اسم بعد از افعال زیر همیشه در حالت مفعولی است: haben, sehen, hören, an|rufen, brauchen, essen, lesen . (موارد بسیار بیشتری وجود دارد.)

 • ترجمه
 • او در جستجوی یک آپارتمان در برلین است.
 • ترجمه
 • من ایده خوبی دارم.
 • ترجمه
 • دارم روزنامه می خوانم.
 • ترجمه
 • او صاحبخانه را صدا كرد.

موارد استثنا و موارد خاص

اسامی که به گروه N-Deklination تعلق دارند.

اسامی متعلق به گروه N-Deklination اسامی (تقریباً همیشه مذکر) هستند که در موارد زیر Genitiv ، Akkusativ و Dativ پسوند اضافی -n یا -en می‌گیرند. (جزئیات در فصل مربوط به N-Deklination)

 • ترجمه
 • پزشک در حال معاینه بیمار است.
 • ترجمه
 • بیننده مرگ قهرمان را می بیند.
 • ترجمه
 • لطفا نام خانوادگی خود را بگویید.