آینده کامل

Futur II

از زمان آینده Futur II برای بیان اعمالی استفاده می‌شود که قبلاً در آینده انجام خواهند شد.

ساخت جملات به صورت Futur II

Subjekt + werden + ... + Partizip II + haben / sein

فاعل ( Subjekt ) شخص یا چیزی است که عمل را انجام می دهد ، و پس از آن فعل کمکی werden (در زمان حال ، برای شخص مزدوج) و سپس در انتهای جمله ، حرف گذشته ( Partizip II ) با یکی از افعال کمکی ( haben / sein ).

صرف فعل کمکی werden برای شخص در زمان حال
Person werden
ich werde
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

نمونه هایی از استفاده از زمان Futur II

  • ترجمه
  • تا ساعت نه هواپیما حرکت کرده و پرواز خواهد کرد.
  • توضیح
  • ساعت نه هواپیما مطمئناً از اینجا رفته است (زیرا زودتر از اینها پرواز کرده است).
  • ترجمه
  • تا فردا تصمیم‌شان را خواهند گرفت.
  • ترجمه
  • اگر ما بلافاصله عمل خود را شروع نکنیم ، فرد فردا قادر به راه رفتن نخواهد بود.
  • توضیح
  • اگر فعل چندوجهی در جمله وجود داشته باشد ، در انتهای جمله 3 مصدر قرار می گیرند: مصدر فعل کمکی haben ، مصدر فعل (در این مثال laufen ) و مصدر فعل چندوجهی(در این مثال können ). این یک ساختار بسیار نادر است.