اعداد ترتیبی

Ordinalzahlen

اعداد ترتیبی برای مرتب‌سازی، تاریخ (به ویژه روزهای ماه) و در شمارش استفاده می شوند. آنها به همان شیوه‌ای که صفت‌ها، یعنی برای حالت، جنسیت و عدد، صرف می‌شوند، تصرف می‌شوند.

ساختار اعداد ترتیبی

اعداد ترتیبی با اضافه کردن پسوند -te (برای اعداد کمتر از 20) یا -steبرای اعداد از 20 به بالا) تا عدد اصلی ایجاد می‌شوند. بعضی از اعداد دارای فرم بی‌قاعده هستند مانند eins 👉 erste (einste). برای اعداد ۱۰ به بالا، تنها قسمت آخر عدد منعکس می‌شود، به عنوان مثال ۱۳، drei + zehn 👉 dreizehnte (drittzehnte / drittzehn).

اعداد ترتیبی با حروف کوچک نوشته می شوند
 • ترجمه
 • اولین کلاس
 • ترجمه
 • 5 مه
عدد به عنوان اسم

وقتی از یک عدد ترتیبی به عنوان اسم استفاده می‌شود ، آن را با یک حرف بزرگ می نویسیم.

 • ترجمه
 • او اولین کسی بود که این کار را انجام داد.
در جدول تعدادی از اعداد ترتیبی ارائه شده است
# عددی
1 erste
2 zweite
3 dritte
4 vierte
5 fünfte
6 sechste
7 siebte
8 achte
9 neunte
10 zehnte
11 elfte
12 zwölfte
13 dreizehnte
14 vierzehnte
15 fünfzehnte
16 sechzehnte
17 siebzehnte
18 achtzehnte
19 neunzehnte
20 zwanzigste
21 einundzwanzigste
22 zweiundzwanzigste
30 dreißigste
40 vierzigste
50 fünfzigste
60 sechzigste
70 siebzigste
80 achtzigste
90 neunzigste
100 (ein)hundertste
101 (ein)hundert(und)erste
201 zweihundert(und)erste
500 fünfhunderste
1000 (ein)tausendste
1001 (ein)tausend(und)erste
2000 zweitausendste
1 000 000 millionste
2 000 000 zweimillionste
1 000 000 000 milliardste
1 000 000 000 000 billionste

کاربردها

بیان ترتیب موارد
 • ترجمه
 • امروز اولین روز کاری من است.
 • ترجمه
 • قسمت دوم تا آخر بهترین بود.
بیان تاریخ‌ها
 • ترجمه
 • 25 دسامبر تعطیل عمومی است.
شمارش‌ها
 • ترجمه
 • یکی اول از همه با خوب غذا خوردن سالم است، دوم با ورزش منظم و سوم با داشتن یک محیط اجتماعی خوب.