اعداد اصلی

Grundzahlen

برای شمارش ، بیان هزینه ها ، ساعت ها ، سال ها و در معادلات استفاده می شوند. اعداد اصلی به سوالات زیر پاسخ می دهند: wie viel? (چقدر؟) و wie viele? (چند تا؟).

ساختار اعداد اصلی

اعداد اصلی با حروف کوچک نوشته می شوند
 • ترجمه
 • دو
 • ترجمه
 • پنج
اعداد به صورت اسم ، میلیون ها و میلیارد ها

میلیون ها ، میلیارد ها و اعداد به شکل اسم با حروف بزرگ نوشته می شوند. گذشته از آن ، آنها همیشه مونث هستند.

 • ترجمه
 • شماره دو
 • ترجمه
 • یک پنج
 • ترجمه
 • میلیون
اعداد از 1 تا 12

اعداد از 1 تا 12 بی‌قاعده هستند و باید از طریق به خاطر سپردن یاد گرفته شوند: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf.

اعداد از 13 تا 19

اعداد 13 تا 19 از ترکیب عدد 3 تا 9 با عدد 10 (zehn) تشکیل می‌شوند. استثنا عدد 7 است (در این صورت ما انتهای -en را از sieben حذف می‌کنیم).

مضرب های ده از 20 تا 90.

اعداد 20، 30 (استثنا: dreißig dreizig)، 40، 50، 60، 70 (استثنا: siebzig siebenzig )، 80، 90 از ترکیب تعداد ده ها با پایان -zig تشکیل می شوند.

اعداد 21-29 ، 31-39 ، 41-49 ، ... ، 91-99

ما اعداد 21-29 ، 31-39 ، 41-49 ، ... ، 91-99 را از تعداد یک شروع می کنیم ، سپس آنها را با استفاده از کلمه und با تعداد ده ها ترکیب می کنیم ، به عنوان مثال einundzwanzig .

صدها و هزاران
ترکیب صدها و واحد

در مورد صدها و واحد ، ما می توانیم تعداد صدها و تعداد ده ها را با استفاده از کلمه und ترکیب کنیم یا نکنیم.

 • ترجمه
 • 257
 • ترجمه
 • 205
صدها و هزارها بدون استفاده از کلمه und ترکیب می شوند.
 • ترجمه
 • 2300
اعدادی که با ein شروع می شوند.

برای صدها و هزاران نفر ، کلمه ein را می توان حذف کرد اگر در ابتدای عدد باشد.

 • ترجمه
 • 100
 • ترجمه
 • 1111
صدها ، هزاران ، میلیون ها ... با 1 پایان می یابد

هنگام نوشتن با کلمات ، عددی متشکل از صدها ، هزاران ، میلیون ها و دارای 1 واحد به عنوان تعداد واحد ، به عنوان مثال 101 ، 501 ، 2001 ، 1 000 001 ما در انتها یک eins قرار می دهیم.

 • ترجمه
 • 101
 • ترجمه
 • 2001
صرف عدد ein

وقتی عدد ein قبل از اسم باشد ، مانند یک حرف تعریف نامعین صرف می‌شود.

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ
Maskulinum ein Mann eines Mannes einem Mann einen Mann
Femininum eine Frau einer Frau einer Frau eine Frau
Neutrum ein Kind eines Kindes einem Kind ein Kind
در جدول تعدادی از اعداد اصلی به عنوان نمونه ارائه شده اند
# عددی
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 (ein)hundert
101 (ein)hundert(und)eins
201 zweihundert(und)eins
500 fünfhundert
1000 (ein)tausend
1001 (ein)tausend(und)eins
2000 zweitausend
1 000 000 eine Million
1 500 000 eine Million fünfhunderttausend
1 000 000 000 eine Milliarde
1 000 000 000 000 eine Billion

اعداد اصلی و کاربردهای آنها

توصیف کمیت
 • ترجمه
 • من سه ماشین دارم.
توصیف هزینه
 • ترجمه
 • هزینه آن بیست یورو است.
بیان ساعت‌ها
 • ترجمه
 • من ساعت پنج می روم / با ماشین به برلین می روم.
 • ترجمه
 • هزار و صدو سی
بیان سالها

سالهای منتهی به سال 1999 به صورت صدگان و سالهای 2000 به صورت اعداد اصلی بیان می شوند.

توصیف معادلات
 • ترجمه
 • گردش مالی پانزده درصد افزایش یافت.
 • ترجمه
 • ده تقسیم بر پنج برابر است با دو.
 • ترجمه
 • دو ضرب در دو برابر چهار است.