ضمیر متقابل

Reziprokpronomen

ضمایر متقابل برای توصیف اعمال متقابل و حداقل مرتبط به دو شخص / یا شی‌ء استفاده می‌شوند.

تصریف

Person Genitiv Dativ Akkusativ
ich - - -
du - - -
er/sie/es - - -
wir einander einander einander
ihr einander einander einander
sie/Sie einander einander einander

کاربردها

جملات نمونه
  • ترجمه
  • بن و آنا یکدیگر را دوست دارند.
  • ترجمه
  • ما همدیگر را دوست داریم
ضمیر متقابل einander با حرف اضافه

ضمیر متقابل einander می تواند همراه با یک حرف اضافه مانند miteinander (با یکدیگر) استفاده شود. در این حالت حرف اضافه به ضمیر einander (با هم نوشته شده) اضافه می‌شود.

  • ترجمه
  • ما اغلب با هم موافق نیستیم.
  • ترجمه
  • آنها دیگر با یکدیگر صحبت نمی کنند.
  • ترجمه
  • دو خواهر مراقب یکدیگر هستند.