ضمیر ملکی

Possessivpronomen

ضمیر ملکی برای توصیف مالکیت استفاده می‌شود. می تواند به عنوان یک حرف تعریف استفاده شود یا می تواند یک اسم را جایگزین کند.

نمونه ‌ هایی از استفاده از ضمایر مالکیت

 • ترجمه
 • سگ من رالف نام دارد.
 • ترجمه
 • مارتا به دنبال کلید خود است.
 • ترجمه
 • س: آیا این پیتزای من است؟ پاسخ: نه ، متعلق به من است!

ضمیر ملکی و کاربردهای آن

ضمیر ملکی به عنوان حرف تعریف

ضمیر ملکی به عنوان حرف تعریفی که قبل از اسم می‌آید و برای حالت‌ها و اشخاص صرف می‌شود.

 • ترجمه
 • این یک آپارتمان است. 👉 این آپارتمان من است.
 • توضیح
 • ضمیر meine جایگزین حرف تعریف eine می‌شود و توصیف می‌کند که چه کسی مالک آپارتمان است.
فاعلی
ich du er sie es wir ihr sie/Sie
Maskulinum mein dein sein ihr sein unser euer ihr/Ihr
Femininum meine deine seine ihre seine unsere eure ihre/Ihre
Neutrum mein dein sein ihr sein unser euer ihr/Ihr
Plural meine deine seine ihre seine unsere eure ihre/Ihre
اضافه
ich du er sie es wir ihr sie/Sie
Maskulinum meines deines seines ihres seines unseres eures ihres/Ihres
Femininum meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer/Ihrer
Neutrum meines deines seines ihres seines unseres eures ihres/Ihres
Plural meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer/Ihrer
برایی
ich du er sie es wir ihr sie/Sie
Maskulinum meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem/Ihrem
Femininum meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer/Ihrer
Neutrum meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem/Ihrem
Plural meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren/Ihren
مفعولی
ich du er sie es wir ihr sie/Sie
Maskulinum meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren/Ihren
Femininum meine deine seine ihre seine unsere eure ihre/Ihre
Neutrum mein dein sein ihr sein unser euer ihr/Ihr
Plural meine deine seine ihre seine unsere eure ihre/Ihre
ضمیر ملکی به عنوان جایگزین اسم

ضمیر ملکی جایگزین اسم قبلی ذکر شده است

 • ترجمه
 • آیا این صندلی من است؟ نه ، این (صندلی) از آن اوست.
 • توضیح
 • seiner جایگزین اسم Stuhl (یک صندلی) می‌شود و می گوید که صندلی متعلق به کسی است (به عنوان مثال به مرد دیگری در اتاق).
فاعلی
ich du er sie es wir ihr sie/Sie
Maskulinum meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer/Ihrer
Femininum meine deine seine ihre seine unsere eure ihre/Ihre
Neutrum meins deins seins ihr(e)s seins unseres eures ihr/Ihr
Plural meine deine seine ihre seine unsere eure ihre/Ihre
اضافه
ich du er sie es wir ihr sie/Sie
Maskulinum meines deines seines ihres seines unseres eures ihres/Ihres
Femininum meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer/Ihrer
Neutrum meines deines seines ihres seines unseres eures ihres/Ihres
Plural meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer/Ihrer
برایی
ich du er sie es wir ihr sie/Sie
Maskulinum meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem/Ihrem
Femininum meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer/Ihrer
Neutrum meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem/Ihrem
Plural meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren/Ihren
مفعولی
ich du er sie es wir ihr sie/Sie
Maskulinum meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren/Ihren
Femininum meine deine seine ihre seine unsere eure ihre/Ihre
Neutrum meins deins seins ihr(s)s seins unseres eures ihr/Ihr
Plural meine deine seine ihre seine unsere eure ihre/Ihre